Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Vastuullisena asianajotoimistona haluamme huolehtia siitä, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisella tavalla yksityisyyttäsi kunnioittaen. Tällä sivulla kerromme henkilötietojen käsittelystä toimistomme markkinoinnin yhteydessä.

Tämä on Asianajotoimisto Fortis Oy:n tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.12.2018. Viimeisin muutos 27.4.2023.

Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Fortis Oy,

Arvi Kariston katu 2 B

13100 Hämeenlinna.

Y-tunnus: 2913530-4

Kotisivut: www.asianajofortis.fi

Sähköposti: [email protected]

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Miina Vuorela

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 0400 393144

Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Fortis Oy:n markkinointirekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toimeksiantojen hoito, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä laskutus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Rekisteriin talletettavien tietojen säilytysaika on kuusi (6) kuukautta tai niin kauan kuin asiakkuus, kumppanuus tai yhteistyö jatkuu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Data ja tietotekniikan käyttämät palvelimet sijaitsevat EU:n alueella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).